ขอเชิญนักศึกษาที่เรียน English 2 เข้าฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Speexx ในวันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 59

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดซื้อโปรแกรมสื่ออีเล็กโทรนิกส์ (e-Learning)
มาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ โดย บริษัท นิวโนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด จะดำเนินการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ Speexx ให้กับนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเข้าอบรมนศ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *