อธิการบดี ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมการเทศนาธรรม โดยพระครูภาวนาเจติยาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมการเทศนาธรรม ในสมดุลแห่งการพัฒนาคน (นักศึกษาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา) พัฒนาสังคม โดยได้รับเกียรติจาก พระครู ภาวนาเจติยาภิบาล (ทวี มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย เป็นผู้เทศนาธรรม ในวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

DSC_2673DSC_2777DSC_2830 DSC_2790DSC_2753DSC_2744

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *