ราชมงคลพระนครเปิดร้านจำหน่ายสินค้า หวังสร้างทักษะด้านอาชีพ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวในพิธีเปิดร้าน @RMUTP ซึ่งเป็นโครงการทดลองจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบธุรกิจและเป็นที่ทดสอบทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการใหม่อย่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็น Start up ทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะ ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนและนำประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคตอีกด้วย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการสร้างช่องทางการนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำไปพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งภายในร้านมีการจัดจำหน่าย เครื่องดื่ม สินค้าที่ผลิตจากอาจารย์ นักศึกษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำ ด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” ท่านใดสนใจสามารถใช้บริการได้ที่ร้าน @RMUTP ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ร้านเปิดทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 07.00 – 19.00 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 081-984-9984

DSC_2626 DSC_2905DSC_2921DSC_2922DSC_2565DSC_2495 DSC_2513DSC_2519

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *