ราชมงคลพระนครจัดอบรมผู้นำนักศึกษา หวังปลูกจิตสำนึกที่ดี

S__26288203

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาของ 9 คณะในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตใจใฝ่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน และมีจิตอาสา ตลอดจนรู้จักการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการประนีประนอม ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2529 ณ จันทรารีสอร์ท จ.นครนายก

S__26288209S__26288201

S__26288205 S__26288202

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *