ราชมงคลพระนครกำหนดกิจกรรมคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่นและผู้มีบุคลิกภาพที่ดี ปี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่นและผู้มีบุคลิกภาพที่ดี ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง เนื่องในวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีที่ 11 โดยคัดเลือกจากบุคคลากรของมหาวิทยาลัย ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้จะประกาศผลการคัดเลือกและรับรางวัลในวันที่ 18 มกราคม 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *