รถแข่งประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ราชมงคลพระนคร

e3cfd7db-7a0f-46c4-9200-337da969b952

8b970b96-9ab1-4826-9291-ea084adf87cd 1dce01cf-db5c-473a-9267-cbb87a2c56c4

              คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้คิดค้นนวัตกรรม “รถแข่งประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง” Econo car racing โดยอาจารย์วุฒิชัย เหมาะใจ อาจารย์ศุภโชค ตันติวิวัทน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีทีมนักศึกษาร่วมคิดค้นจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายมรรค มาลัยพวง นายพีร์ แก้วประเสริฐ นายวสันต์ ศรีโยธา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายทักษิณ โกศัลวิตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

              อาจารย์วุฒิชัย เหมาะใจ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล กล่าวว่า การคิดค้นนวัตกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านวิศวกรรมยานยนต์เพื่อต่อยอดนักศึกษาให้มีความรู้ในห้องเรียน นำมาประยุกต์กับการสร้างรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ที่สำคัญคือการปลูกฝังให้นักศึกษารู้จัดการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค

              นายมรรค มาลัยพวง กล่าวว่า สิ่งที่ทำให้เกิดความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมรถแข่งประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนี้ เพราะมองว่าปัจจุบันรถจักรยานยนต์มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเรามาก เนื่องจากรถจักรยานยนต์เป็นที่นิยม มีความคล่องตัวในการเดินทางและให้ความสะดวกในทุกสภาวการณ์ใช้งาน อีกทั้งยังให้ผู้บริโภคได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงอีกด้วย และจากนโยบายรัฐบาลที่ขอความร่วมมือมายังบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ให้ลดกำลังการผลิตรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ และเพิ่มกำลังการผลิตจักรยานยนต์ 4 จังหวะแทน อีกทั้งรถเป็นรถที่ประหยัดนำมันเชื้อเพลิงและมลภาวะไอเสียน้อยและบำรุงรักษาง่ายกว่ารุ่นก่อนๆ

              นายมรรค มาลัยพวง กล่าวอีกว่า ผมมองว่าพลังงานน้ำมันมีความสำคัญมากต่อมนุษย์ แต่น้ำมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และน้ำมันในตอนนี้มีราคาค่อนข้างสูง ปัจจุบันมีมาตรการและนโยบายอย่างต่อเนื่องในการลดใช้น้ำมัน โดยมุ่งเน้นไปทางพลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ พลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานสะอาด แต่ค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง อย่างไรก็ตามยังมีวิธีในการลดใช้น้ำมันให้น้อยลงและการคิดเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้ลดการใช้น้ำมันให้น้อยลงจากข้อมูลที่ผมกล่าวไปแล้วนั้น ทำให้ผมและเพื่อนๆรวมทั้งคณาจารย์ของสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้จัดทำรถแข่งประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นเพื่อเข้าร่วมโครงการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

              นายมรรค มาลัยพวง กล่าวถึงความประหยัดนำมันเชื้อเพลิงของรถที่คิดค้นขึ้นว่า เป็นรถแข่งที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ตามท้องตลาด และได้ดัดแปลงเครื่องยนต์ให้ประหยัดน้ำมันและวิ่งได้เร็วไม่มีแรงเสียดทาน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการต่อยอดในการพัฒนาในการแข่งครั้งต่อไปให้ประหยัดมากขึ้น ปัจจุบันสามารถประหยัดน้ำมันได้ 1,800 กิโลเมตรต่อลิตร จึงตั้งใจพัฒนาต่อไปให้เป็นรถจักรยานยนต์ที่ประหยัดน้ำมันในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *