ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21”

Head-news-2558-w-2-4-1-58-1024x148

ตามที่ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศเชิญชวนให้ทุกคณะและหน่วยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21” ซึ่งกำหนดระยะเวลาการประกวดถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้วนั้น บัดนี้ผลการประกวดจากการตัดสินของคณะกรรมการฯ ได้แก่

 • ชุมชนนักปฏิบัติ : พลังขับเคลื่อน MCT สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
  ผู้นำเสนอ  อาจารย์เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ และอาจารย์กุลธิดา สายพรหม  จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อีเลิร์นนิงรายวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ผู้นำเสนอ  ดร.ชัชวาล ศรีภักดี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ธนาวุฒิ นิลมณี
  จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารสถานที่
  ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล   นางสาวเพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว
  และนายสมโภช กุลธารารมณ์  จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ภูมิปัญญาอาหารไทยพื้นบ้านกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  ผู้นำเสนอ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรแปรรูปกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  ผู้นำเสนอ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 • รูปแบบการพัฒนาน้ำข้าวกล้องผสมสมุนไพรโดยวิธีการบูรณาการการจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ชุมชนของนักวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก กรณีศึกษาชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
  ผู้นำเสนอ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ จากคณะศิลปศาสตร์

สำหรับพิธีมอบรางวัลจะจัดให้มีขึ้นภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 พร้อมกับพิธีมอบรางวัลพิเศษสำหรับคณะ/หน่วยงาน ที่มีการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีผ่านกิจกรรม/ช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และนำองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์KM ทะเบียนความรู้และคลังความรู้ของคณะ/หน่วยงาน ตามระบบของการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559

footer-km-news-w-HAPPY-4-1-59-1024x85

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *