ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ชิงถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

New_BUS_rmutpลงเฟสถ้วยประทาน-01

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนเยาวชนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
เข้าร่วมชมและเขียร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษากว่า 35,000 บาท ในวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาขาวิชาการบัญชี โทร. 02 665 3555 ต่อ 2341

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *