ราชมงคลพระนคร ท้าไอเดียใหม่ประกวดสื่อสร้างสรรค์ ชิงทุนการศึกษากว่า 70,000 บาท

สมัคร สื่อสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั่วประเทศ

ร่วมส่งผลงานการประกวดแผนรณรงค์ (Campaign) คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคมชิงทุนการศึกษากว่า

70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร โดยแบ่งประเภทการประกวดดังนี้

1.สื่อสร้างสรรค์ประเภทสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์

ข้อกำหนด

1.1 ผลิตสื่อโฆษณาเพื่อรณรงค์ทางสังคม (Social Campaign Advertising) ทางสื่อโทรทัศน์

ความยาว 60 วินาที จำนวน 1 ผลงาน

1.2 เนื้อหาการนำเสนอ การทำดีเพื่อสังคม โดยเน้นความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

1.3 บันทึกด้วยระบบ High Definition 720p (HD 720p) ขึ้นไป มีความคมชัดเพียงพอสำหรับการเผยแพร่ออกอากาศทางโทรทัศน์ และดิจิตอลออนไลน์

2.สื่อสร้างสรรค์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ (Poster) ขนาด A2 ขนาด 16×23 นิ้ว สี่สี จำนวน 1 ผลงาน

ข้อกำหนด

2.1 เนื้อหาการนำเสนอการทำดีเพื่อสังคม โดยเน้นความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2558 สามารถส่งผลงานได้ที่ mct.rmutp.ac.th/contest

ประกาศผล 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 8 มกราคม 2559 ทางเว็บไซต์โครงการและประกาศผลรางวัล

19 มกราคม 2559 ณ โถ่งชั้นล่าง อาคารมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-

665-3777 ต่อ 6022 หรือ mct.rmutp.ac.th/contest

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *