อบรมเชิงปฏิบัติการตำราภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษาร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตำราภาษาอังกฤษ 1-2 เพื่อเพิ่มโอกาสพัฒนาทักษะการจัดทำตำราในเชิงวิชาการ ระหว่างวันที่ 8, 9 และ 15 ธันวาคม  2558 ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *