ราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมหนุนกิจกรรม Bike for Dad

30946848-da96-48cd-91d5-7e2daa37247d

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมความร่วมมือในการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิตและรอบเกาะรัตนโกสินทร์นั้น
ราชมงคลพระนครได้จัดเตรียมสถานที่อำนวยความสะดวกจำนวน 3 จุดบริการบริเวณศูนย์เทเวศร์และศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดการประชุมที่สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *