ราชมงคลพระนครชวนเยาวชนโชว์ความสามารถ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทีมละ 8 – 12 คน โชว์ความสามารถ พร้อมเข้าร่วมประกวดจินตลีลาเทิดพระเกียรติประกอบเพลงประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2558 โดยการประกวดจัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร 02 665 3777 ต่อ 7107, 6508

ดาวน์โหลด ระเบียบ ใบสมัคร เอกสารประกอบ จินตลีลา

Print

             รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 11 ปี ภายใต้แนวคิด “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” ในวันจันทร์ที่ 18 – วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรมนิทรรศการผลงานวิชาการ การนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยี จากผลงานคณาจารย์ และนักศึกษา

             นอกจากนั้น ยังกำหนดให้มีการจัดประกวด “จินตลีลาเทิดพระเกียรติประกอบเพลง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลเงินสดรวม 55,000 บาท โดยจัดการแข่งขันประเภทมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ม.1-ม.6 /ปวช.-ปวส./เทียบเท่า) จากทั่วประเทศ ทีมละ 8-12 คน ไม่จำกัดเพศผู้สมัคร ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

* สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับรางวัลเกียรติยศอันทรงเกียรติ ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลเงินสดสูงสุดถึง 30,000 บาท
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมรางวัลเงินสด 15,000 บาท
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมรางวัลเงินสด 10,000 บาท

             ด้าน ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดจินตลีลาเทิดพระเกียรติประกอบเพลง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจำทุกปี และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารใหม่ของคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 11 ปี เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ในวันที่ 18 มกราคม แล้ว ยังเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรมด้านบทเพลงไทย (เพลงเทิดพระเกียรติ และเพลงไทยลูกทุ่ง) อันเป็นการรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน อันเป็นอนาคตของชาติในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนในรูปแบบที่สร้างสรรค์ พร้อมธำรงเอกลักษณ์ไทย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกด้วย

             อนึ่ง สำหรับสถาบันการศึกษา และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rmutp.ac.th หรือ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 399 ถนนสามเสน เขตดุสิต แขวงวชิรพยาบาล 10300 (ฝ่ายจัดการประกวดจะถือเอาวันส่งเอกสารและวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไม่เว้นวันหยุดราชการได้ที่

* ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เบอร์โทรศัพท์ 081 904 6003 ID Line : yutthapoom.s5335
* นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 081 775 8564 ID Line : gotz 21
* คุณธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0621954328
* ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ งานกิจกรรมนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0957419288

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *