ราชมงคลพระนคร จับมือผู้ว่าหนองคาย – รร.พระธาตุบังพวนวิทยา บูรณาการวิชาการ หวังนำความรู้พัฒนาชุมชน

DSC_1001

              อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา หวังถ่ายทอดความรู้เพื่อนำไปพัฒนาชุมชน

              รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและส่งเสริมให้ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์ OTOP และเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองคาย สามารถดำเนินการต่อยอดธุรกิจด้วยการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าผสมผสานเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยจะเข้าไปสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งความรู้สมัยใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านการตลาดและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงพาณิชย์และการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของชุมชน เพื่อสร้างศักยภาพโอกาสสู่ SMEs รวมทั้งการกระจายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาไปพร้อมกันด้วย

              นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิจัยระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับ นายนุชา อินทรสูต ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์จัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิจัยสู่ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้จัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่20 ธันวาคม 2558 ณ วัดพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย

DSC_0608 DSC_0618 DSC_0627 DSC_0629 DSC_0633 DSC_0638 DSC_0649 DSC_0651 DSC_0656DSC_0665 DSC_0671 DSC_0693 DSC_0709DSC_0723 DSC_0746 DSC_0756 DSC_0760 DSC_0769 DSC_0663 DSC_0782 DSC_0800 DSC_0833 DSC_0863 DSC_0872 DSC_0855DSC_0873 DSC_0878 DSC_0905 DSC_0907 DSC_0933 DSC_0954 DSC_0961 DSC_0971DSC_0985 DSC_0997 DSC_1075DSC_1067DSC_1055 DSC_1048 DSC_1027 DSC_1023 DSC_0603DSC_1043DSC_1129 DSC_1138DSC_1194 DSC_1149 DSC_1126DSC_1180

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *