ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์

     รางวัลบุคคลดีเด่น

 • กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์ อารีจงเจริญ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 • กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ นายฐิติ โพพี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 • กลุ่มลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายสายชล พุทธา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 • กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ นางสาวอัมพวัน ยันเสน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

      รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชมงคลพระนคร

ประเภทบุคคล

 • นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์
 • นายสุดจิตร์ สุดจิตต์

ประเภทหน่วยงาน

 •  บริษัท จูเนียร์การ์เม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

      รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

 • สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นายปัณณวัชร์ ภักดีฐิติฐากรณ์
 • สาขาธุรกิจภาคเอกชน ได้แก่ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และนายคเณศ สมสร้าง
 • สาขาผู้บริหารด้านการศึกษา ได้แก่ ศาสตาจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช
 • สาขาบริการสังคม ได้แก่ นางสรีภรณ์ แสงบุญนำ, นายบุญสม เชื้อจีน, นายเบญจพจน์ ทิพย์กมลแสง, นายโกศล พรพัฒนนางกูร, นายภานุรุจ มงคลบวรกิจ และนายพงษ์เดช โฉมสันเทียะ
 • สาขาบริหารรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ นายสุขุม นาคแสงทอง
 • สาขาบริหารราชการ ได้แก่ นายศักดา พันธ์กล้า

      รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

 • สาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่ นางสาวอภิชฏา ทองรักษ์
 • สาขาศิลปะ ได้แก่ นายอนุสรณ์ ใจทน
 • สาขาการช่างฝีมือ ได้แก่ นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ
 • สาขาคหกรรมศิลป์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราภรณ์ ชวเลขยางกูร
 • สาขาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณีย์ อารีจงเจริญ

      รางวัลนักวิจัยดีเด่น

ด้านการพิมพ์ผลงานวิจัย

 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจาร์ย ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
 • สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา

ด้านการนำผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

 • สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ

      รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล
 • สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู

      รางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      รางวัลเชิดชูเกียรติผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น

 • ฝ่ายหญิง ได้แก่ นางเนตรนภา ปิ่นเงิน ตำแหน่ง อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
 • ฝ่ายชาย ได้แก่ นายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

      รางวัลผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น

 • ฝ่ายหญิง ได้แก่ นางศรีนาย คุเณนทราศัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
 • ฝ่ายชาย ได้แก่ นายกำพร สุวรรณฉิม ตำแหน่ง อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

      รางวัลอาจารย์ผู้มีผลงานด้านการพัฒนาสื่อการสอนดีเด่น

 • นายนฤศร มังกรศิลา ตำแหน่ง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *