คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร จัดดอกไม้งานสโมสรสันนิบาต เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ผศ.อภิรัติ โสฬศ อ.สุกัญญา จันทกุล และ อ.อนุสรณ์ ใจทน นำทีมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดดอกไม้เวทีที่ประทับและภายในบริเวณพิธีการจัดงานสโมสรสันนิบาต ประจำปี 2558  โดยการจัดครั้งนี้ ผู้จัดมีแนวคิดการจัดแบบไทยร่วมสมัย โดยนำศิลปะไทยในเรื่องของลายกนก ซึ่งเป็นลายพื้นฐานที่สำคัญของลายไทยมาผสมผสานกับการประดิษฐ์พานพุ่มทรงดอกบัวตูม เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล

8 7 5 1 3 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *