คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ รุกเรียนรู้กรอกข้อมูล มคอ. 3 และ มคอ.5 ผ่านบริการการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 งานหลักสูตร และงานการจัดการความรู้ (KM) ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรอกข้อมูล มคอ. 3 และ มคอ. 5 ผ่านระบบบริการการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พงศกร หิรัญโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับอาจารย์ผู้สอนในการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

DSC_4655 DSC_4667 DSC_4663 DSC_4658 DSC_4681

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *