คณะสถาปัตยกรรมฯ ราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ลาว แลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดสู่ชุมชน

DSC_1752

          นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ทางคณะได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ รองศาสตราจารย์ ดาสัก อุเทนทะปัญญา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา สื่อการศึกษา ข้อมูล และงานวิจัย ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน

          “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างสัมพันธ์ที่ดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผนึกกำลังเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงปลุกจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้ชุมชนและเยาวชนของจังหวัดหนองคาย ได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์หลายโครงการ อาทิ โครงการค่ายนักออกแบบ มทร.พระนคร-เวียงจันทร์ สืบสานสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์อาเซียน โครงการวิจัยการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบยาสูบและการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยใบยาสูบสู่ชุมชน โครงการอบรมการทำเว็บไซต์แก่นักเรียนโรงเรียนพระธาตุบังพวนเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ชุมชน โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์โรงเรียนพระธาตุบังพวน เป็นต้น” ธานีกล่าว

          ทั้งนี้ในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ ได้รับเกียรติ์จากรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและนายพุธ สิมมาลาวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

DSC_1533 DSC_1551 DSC_1556 DSC_1567 DSC_1570 DSC_1573 DSC_1604 DSC_1621 DSC_1628 DSC_1664 DSC_1667 DSC_1673 DSC_1697 DSC_1739

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *