ขอความร่วมมือนักศึกษา กรอกระบบภาวะการมีงานของบัณฑิต

ขอความร่วมมือนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรอกระบบภาวะการมีงานของบัณฑิต ภายในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ตามนี้
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
>> http://job.rmutp.ac.th/?do=not-complete&year=2557&fac=00013
2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
>> http://job.rmutp.ac.th/?do=not-complete&year=2557&fac=00032
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
>> http://job.rmutp.ac.th/?do=not-complete&year=2557&fac=00830
4. คณะบริหารธุรกิจ
>> http://job.rmutp.ac.th/?do=not-complete&year=2557&fac=00039
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>> http://job.rmutp.ac.th/?do=not-complete&year=2557&fac=00083
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
>> http://job.rmutp.ac.th/?do=not-complete&year=2557&fac=00088
7. คณะศิลปศาสตร์
>> http://job.rmutp.ac.th/?do=not-complete&year=2557&fac=00096
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
>> http://job.rmutp.ac.th/?do=not-complete&year=2557&fac=00191
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
>> http://job.rmutp.ac.th/?do=not-complete&year=2557&fac=00622

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (กองพัฒนานักศึกษา) 02-665-3777 ต่อ 6051, 6053

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *