กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับ ราชมงคลพระนคร บำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

บำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

ดร.จำรัส ปิติกุลสถิตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และครอบครัว พร้อมด้วย   รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดชุดการแสดง “กินรีร่อนออกบูชายัญ” จากชมรมศิลปะการแสดง เพื่อร่วมถวายเป็นอภิสัมมานสักการะ แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระองค์ที่ ๑๙ แห่งสยามประเทศ โดยมีนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้อำนวยการฝึกซ้อมและ ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ เป็นผู้ช่วยฝึกซ้อมการแสดง ทั้งนี้ นักแสดงเป็นนักศึกษาจาก ๓ คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์

ด้าน ดร.จำรัส ปิติกุลสถิตย์ ได้กล่าวขอบคุณอธิการบดีและคณะผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยเฉพาะการแสดงชุดกินรีร่อนออกบูชายัญจากมหาวิทยาลัย เป็นการถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช ได้อย่างงดงามด้วยจิตสักการะบูชาอย่างยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *