โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานวิชาการ ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *