เชิญนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมด้านระบบ และกลไกด้านประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *