อธิการบดี ราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร ประชุมหารือ เรื่องการนำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกงานในประเทศเกาหลีใต้

S__8249383
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร ต้อนรับ ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะผู้บริหารจาก Korea Radio Promotion Association (RAPA) เพื่อประชุมหารือ เรื่องการนำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าฝึกงาน ณ Korea Radio Promotion Association (RAPA) ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *