ราชมงคลพระนครจัดการแสดงชุด “รำบายศรีสู่ขวัญ” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

S__33783828รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับอบรมหลักสูตร สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น สวปอ. มส.7 ซึ่งเป็นการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงทุกภาคส่วนจากทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหลักสูตรและรุ่นพี่ ได้จัดงานเลี้ยงตอนรับผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งมี พลเอกจรัล กุลวณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในการนี้ ชมรมศิลปะการแสดง ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายให้จัดการแสดงชุด “รำบายศรีสู่ขวัญ” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักในแวดวงผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศ โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าเป็นผู้ควบคุมการแสดง อ.วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี และ ว่าที่ ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ ฝ่ายกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ฝึกซ้อมการแสดง สำหรับทุกหน่วยงานที่สนใจติดต่อการแสดง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

unnamed (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *