ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เชิญนักวิชาการแนะแนวพัฒนาธุรกิจ

DSC_7672
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ โดยมีดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ประธานกรรมการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ให้มีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

DSC_7675DSC_7676DSC_7680DSC_7711DSC_7719DSC_7717

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *