ศรียาภัยชุมพร – ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ คว้าแชมป์การประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ 88 พรรษา มหาราชา

S__17850430

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๘ พรรษา มหาราชา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุม D-Hall ม.ราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศร์ จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การประกวดสุนทรพจน์ กำหนดจัดการแข่งขัน ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ “ทำไมคนไทยจึงรักในหลวง” มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมการประกวดจำนวน ๑๖ คน จาก ๑๐ โรงเรียน ประกอบด้วย ร.ร.ราชวินิต มัธยม ร.ร.ราชินีบน วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม ร.ร.โยธินบูรณะ ร.ร.สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร.ร.สตรีวัดระฆัง ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.เทพศิรินทร์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ร.ร.สตรีวิทยา และการประกวดในระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “พ่อแห่งแผ่นดิน” มีนักศึกษา จำนวน ๑๕ คน จาก ๖ สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร อาจารย์สุรีย์ พงศ์อารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ผศ.พัชนี มานะวาณิชเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการร่วมตัดสิน

ปรากฎผลการแข่งขัน ดังนี้
1)ในระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ “ทำไมคนไทยถึงรักในหลวง”
รางวัลชนะเลิศ : นายณัฐพล ทุมทอง ร.ร.ศรียาภัย จ.ชุมพร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ : นายณัฐนนท์ เจริญชัย ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ : น.ส.รชนิศ ผดุงพัฒโนดม ร.ร.โยธินบูรณะ
รางวัลชมเชย : ด.ญ.สโรชา นาคยนอง ร.ร.สตรีวัดระฆัง
รางวัลชมเชย : น.ส.ฟาด้า เหลาะเหม็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม
รางวัลชมเชย : น.ส.บุษกร บูชา ร.ร.สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
2)ในระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “พ่อแห่งแผ่นดิน”
รางวัลชนะเลิศ : นายแมน คล้ายสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ : นายปิยะ ทองมามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ : นายธรรมรัตน์ เกตุธินทร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลชมเชย : นายณัฐวุฒิ รุ่งเรืองมีเจริญ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รางวัลชมเชย : นายจิรวัฒน์ ตะคอนรัมย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รางวัลชมเชย : น.ส.ทิพย์ทิยา อินท์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อนึ่ง ผู้ชนะการแข่งขันทุกรายการ จะเข้ารับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล ในพิธีถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ข่าว : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

DSC_9267S__17850432 DSC_9287 DSC_9271DSC_9245 DSC_9244 S__17850428 S__17850429

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *