ร่วมกันสร้างเกราะป้องกันธรรมชาติ โดยการบวชป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดโครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ 1 กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ อุทยานสวนหินพุหางนาค อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกิจกรรมบวชป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ ศึกษาระบบนิเวศและพรรณไม้โบราณในเส้นทางศึกษาธรรมชาติสวนหินพุหางนาค และร่วมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อคืนความชุ่มชื้นแก่ป่า โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 9 คณะ มีกำหนดการดังนี้

เวลา

กิจกรรม

๐๖.๐๐ น. – ๐๖.๓๐ น.

ลงทะเบียนและเดินทางออกจาก ม.ราชมงคลพระนคร (เทเวศน์) อู่รถเมล์ ๗๒

๐๖.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.

ถึงอุทยานสวนหินพุหางนาค อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.

พิธีเปิดโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.

ฟังการบรรยายจากทีมจิตอาสาสวนหินพุหางนาค เรื่องความสำคัญของป่าไม้

๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.

ทำกิจกรรม “บวชป่า” เพื่อรักษาป่าไม้

๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

กิจกรรม “ศึกษาเชิงนิเวศสวนหินพุหางนาคและพรรณไม้โบราณ”

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

กิจกรรม “สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อคืนความชุ่มชื้นแก่พื้นป่า”

๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

พิธีปิดโครงการ

๑๕.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น.

เดินทางกลับ ม.ราชมงคลพระนครโดยสวัสดิภาพ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *