ราชมงคลพระนคร โชว์ศักยภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Walk Rally) ให้กับผู้นำจากสถาบันและองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

Walk Rally 2

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมงานกิจกรรมนักศึกษา พร้อมนักศึกษากลุ่มผู้นำชมรมระดับมหาวิทยาลัยฯ อันได้แก่ ชมรมสันทนาการ ชมรมดนตรี ชมรมศิลปะการแสดง ชมรมวิชาการ และชมรมผู้ประกอบการ โชว์ศักยภาพผู้นำนักศึกษา ร่วมเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Walk Rally) ให้กับผู้นำจากสถาบันและองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7 (สวปอ.มส.7) ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต
การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับคำชื่นชมจากผู้นำองค์กรระดับนายพลของทุกเหล่าทัพ ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้นำจากภาคเอกชน และผู้บริหารชั้นนำกว่า 150 ท่าน ที่เข้าร่วมการอบรม จึงนับเป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็นที่รู้จักในแวดวงผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศ ทั้งนี้ สำหรับทุกหน่วยงานที่สนใจการจัดกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Walk Rally) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร หมายเลขโทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6002
อนึ่ง หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (Advanced Security Management Program : ASMP) / ส.วปอ.มส เป็นหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและผู้อาวุโส ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคลังสมองของประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้ผู้อบรมมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในองค์ประกอบความมั่นคงแห่งชาติ โดยเฉพาะในด้านความมั่นคงของมนุษย์ มีทักษะ หลักคิดในการวิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์อย่างถูกต้องมีหลักเกณฑ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหารเพื่อร่วมกันสร้างเสริมความมั่นคงแห่งชาติโดยรวม โดยมี พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ เป็นนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระราชูปถัมภ์ และมีพลเอก ดร.มารุต ปัชโชตะสิงห์ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าว : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

S__17825858 S__17825865 S__17825860 S__17825862 S__17825864

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *