ราชมงคลพระนคร เดินหน้าผลักดัน “ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม” มุ่งปั้นบัณฑิตคุณภาพ มากประสบการณ์

 

IMG_4529

               ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบปฏิบัติการทรานสคริปต์กิจกรรม ให้แก่ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ ของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self Access Learning Center สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ภูธาร เกาะช้าง รีสอร์ท จังหวัดตราด

               อนึ่ง ระบบบริหารจัดการทรานสคริปต์กิจกรรมดังกล่าว ได้รับการเขียนโปรแกรมและสร้างระบบโดยสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เป็นระบบที่บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่บันทึกไว้จะเป็นกิจกรรมบังคับในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ

               นอกจากนั้นจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ/วิชาชีพ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านจิตอาสาพัฒนาสังคม โดยนักศึกษาว่าที่บัณฑิต จะสะสมจำนวนชั่วโมงกิจกรรมปีละ 50 ชั่วโมง รวมตลอดหลักสูตร 100-200 ชั่วโมง (สามารถใช้งานได้ที่ http://activity.rmutp.ac.th) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่า หลังจากสำเร็จการศึกษา บัณฑิตของราชมงคลพระนคร จะเป็นบัณฑิตคุณภาพพร้อมใช้ เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ ตามคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่ว่า “คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ” (Think Creatively : Do Professionally) อย่างแน่นอน

ข่าว : นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

12236637_896779593741677_2051292819_o 12235258_896779600408343_1217488272_o12227541_896779637075006_1347515058_o12227532_896779653741671_118854207_o 12236986_896779647075005_648660532_o12236611_896779700408333_2057039374_o12218386_896779690408334_2022954572_o12227982_896779603741676_1169967776_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *