ราชมงคลพระนคร ร่วมทำบุญยกช่อฟ้า ณ วัดป่าเปา

12210859_188276604844711_936225525_o

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ราชบัณฑิตและนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตลอดจนสาธุชนผู้ใจบุญจำนวนมากร่วมพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ และอัญเชิญฉัตรเครื่องยอดหอระฆัง ซึ่งเป็นศิลปะแบบล้านนาอันวิจิตรงดงาม ณ วัดป่าเปา ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,367,237 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

12218819_188276618178043_475454271_o12214229_188276558178049_308723501_o12207989_188276514844720_100360121_n 12212394_188276498178055_446179850_n12209150_188276544844717_849141909_o 12210793_188276598178045_1663224166_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *