ราชมงคลพระนคร รับสมัครลูกจ้าง 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครลูกจ้าวชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งสถาปนิก สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤศจิกายน 2558 ผู้สนใจสมัครที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.hrm.offper.rmutp.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0 2665 3777 ต่อ 6061-6066

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *