ราชมงคลพระนคร มอบทุนนักศึกษา

_PE09634
 รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา
จำนวน 156 ทุน เป็นเงิน 1,392,000 บาท ในการนี้ รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้กล่าวขอบพระคุณผู้มอบทุนการศึกษา
พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใจความว่า โดยอัญเชิญแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
ที่ได้พระราชทานเกี่ยวกับการศึกษาว่า “ผู้ที่มุ่งหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิตจะต้องไม่ละเลยการศึกษา ความรู้ที่จะ
ศึกษามี 3 ส่วน คือ 1. ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง 2. อีกประการหนึ่ง
จะต้องมีความจริงใจและบริสุทธิ์ไม่ว่าในงาน ในผู้ร่วมงาน หรือในการรักษาระเบียบแผนความดีงามถูกต้องทุกอย่าง และ
ประการที่สามต้องฝึกฝนให้มีความหนักแน่นทั้งภายในใจ ในคำพูด” จึงขอให้นักศึกษาทุกคนน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาและมีความตั้งใจเรียนรู้หาประสบการณ์
มาพัฒนาตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ที่สำคัญต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
_PE09626IMG_9163_PE09618IMG_9185IMG_8884IMG_9201_PE09443 _PE09446_PE09423_PE09448 _PE09457 _PE09469 _PE09483 _PE09486 _PE09491

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *