ราชมงคลพระนครจับมือกับสสว. ส่งเสริมผู้ประกอบการหน้าใหม่

 

DSC_9460

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (start-up) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) จำนวน 9 แห่ง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ซึ่งภายในงานมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน

รศ.สุภัทรา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งใน 9 มทร.ร่วมลงนามความร่วมมือกับสสว. เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญ ประกอบกับความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งการเป็นแหล่งรวมของคณาจารย์ บุคลากรที่มีศักยภาพทั้งความรู้และประสบการณ์หลากหลายวิชาชีพ เป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถรองรับการดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจได้ครบวงจร โดยมีการดำเนินการจัดการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้เข้มแข็งมากขึ้น เพื่อให้เกิดการก่อตั้งบริษัทใหม่ที่มีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกหลักในการดำเนินการและนำองค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยของสถาบันมาเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยของสถาบันในการสนับสนุนกระบวนการบ่มเพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ นางวรรณา อินมี ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี เล่าว่า เมื่อก่อนได้ปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงไก่ เพื่อนำไข่ไปขายในตลาดได้ราคาไม่มากนัก แต่หลังจากที่ราชมงคลพระนคร เข้ามาช่วยคิดค้นเรื่องผลิตภัณฑ์ โลโก้สินค้าและการแปรรูปอาหารทำให้มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ลูกค้ารู้จักสินค้าและสะดวกในการติดต่อซื้อสินค้า นำไปสู่การกระจายรายได้สู่คนในชุมชนด้วยการจ้างงาน ในอนาคตอยากให้ผลิตภัณฑ์พัฒนาเข้าสู่ตลาดอาเซียนที่กำลังมาถึงในไม่ช้านี้

DSC_9422DSC_9577

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *