ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ดูสถานที่จัดงาน จุดลงทะเบียนและจัดขบวน ในกิจกรรม “Bike for Dad”

3299

 

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า รวมทั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ นำคุณอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดูสถานที่จัดงาน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จุดลงทะเบียนและจัดขบวน ในกิจกรรม “Bike for Dad” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์

3301

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *