ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน 1/2558

class-room

ขอความร่วมมือนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าประเมินการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 1/2558 ได้ที่เว็บไซต์

http://eassess.rmutp.ac.th

การเข้าประเมินระบบการเรียนการสอนนั้นจะใช้ Username และ Password จากระบบทะเบียน (http://reg.rmutp.ac.th) หรือจาก Rmutp Passport (เฉพาะนักศึกษาที่มี username เป็นรหัสนักศึกษา) โดยนักศึกษาจะต้องประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์และประเมินตนเองในทุกรายวิชาที่นักศึกษาเรียน

ชี้แจงการเข้าระบบ
1.  นักศึกษา เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้จากระบบทะเบียน หรือ Rmutp Passport (สำหรับนักศึกษาที่มี Username เป็นรหัสนักศึกษา)
2.  อาจารย์ เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้จากระบบทะเบียนเท่านั้น สำหรับอาจารย์ที่ต้องการดูรายงานผลการประเมินของนักศึกษาต่ออาจารย์ สามารถดูได้เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน

พบปัญหาในการใช้งาน สามารถแก้ไขหรือติดต่อได้ตามปัญหาดังนี้
1.   ปัญหาการเข้าใช้ระบบ(เช่น ลืม Password, ลืม Username) จาก ระบบทะเบียน
สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายประมวลผลและสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ 02-282-9009 ต่อ 6409 หรือ e-mail ar_mean@hotmail.com
2.   ปัญหาการเข้าใช้ระบบ(เช่น ลืม Password, ลืม Username) จาก Rmutp Passport (เฉพาะนักศึกษาที่มี username เป็นรหัสนักศึกษา)
สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องศุนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.  อาจารย์ที่เข้าระบบแล้วพบข้อความ “ไม่พบรายวิชา” และปัญหาในการกรอกแบบประเมิน
สามารถติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6783 โดยแจ้ง รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ-นามสกุล เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
ผลการประเมินในแต่ละรายวิชาจะถูกนำมาหาค่าเฉลี่ย อาจารย์ผู้สอนจะไม่ทราบผลการประเมินรายบุคคลของนักศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *