นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม

a03 a02

นักศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัทโอเรียนตอลการ์เม้นท์ จำกัด สาขาประเทศเวียดนาม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ปฏิบัติหน้าที่ อ.นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาครั้งนี้

Jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *