โครงการรณรงค์อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทย “นุ่งซิ่น – แต่งไทย” ในทุกวันศุกร์

1 (4)

โครงการรณรงค์อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทย “นุ่งซิ่น – แต่งไทย” ในทุกวันศุกร์

ผู้บริหารและบุคลากร หลายหน่วยงานให้การตอบรับโครงการรณรงค์อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทย ตามนโยบาย “นุ่งซิ่น-แต่งไทย” ในทุกวันศุกร์ อาทิ กองคลัง กองพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ท่านอธิการบดีนุ่งซิ่นเป็นแบบอย่างที่งดงามในทุกวันศุกร์ จึงขอเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมกันธำรงความเป็นไทย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาแห่งบรรพชนในด้านวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยโดยพร้อมเพรียงกัน

1 (5) 1 (3) 1 (2) 1 (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *