แจ้งการขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) เพิ่มเติม รอบที่ 2

          ด้วยในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ให้แก่นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ.2538 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ

ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) เพิ่มเติม รอบที่ ๒ 

 หลักเกณฑ์  มีดังนี้

 1. อายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ (ให้นับปี พ.ศ. ที่เกิด)
 2. มีอายุไม่เกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์
 3. กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าแต่จะต้องไม่สูงกว่าปริญญาโท
 4. ***นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เคยได้รับการผ่อนผันแล้ว ไม่ต้องดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกอีก แต่นักศึกษาผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกเป็นประจำทุกปี***
 5. นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่เคยดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแล้วจากสถานศึกษาเดิม  แต่เมื่อได้เข้ามาศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    จะต้องดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารใหม่อีกครั้ง ในนามของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานที่ประกอบการใช้ยื่นในการขอผ่อนผันมาพร้อมด้วย

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นการขอผ่อนผัน

*** (ที่จะต้องส่งฝ่ายกิจการฯ คณะที่ นศ.สังกัดอยู่) ***

 1. สำเนา สด.๙ (หน้า-หลัง) จำนวน ๒ ฉบับ
 2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕)  จำนวน  ๒ ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  ๒  ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  ๒  ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หน้า-หลัง) (ถ้ามี)  จำนวน  ๒  ฉบับ
 6. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๒  ฉบับ
 7. สำเนา สด.๑๐ ในกรณีแจ้งย้ายภูมิลำนาทหาร  จำนวน ๒  ฉบับ
 8. สำเนา สด.๔๓ ในกรณีที่เคยได้รับการตรวจเลือกมาแล้ว แต่ ได้เข้ามาศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จำนวน ๒ ฉบับ

***สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาตาม สด.๙ ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้นักศึกษาจัดส่งเอกสาร

      จากข้อ ๑-๘ เพิ่มอย่างละ ๑ ฉบับ***

หมายเหตุ

 1. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอผ่อนผันตามข้อ ๑-๘ ให้นักศึกษารับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ
 2. สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาตาม สด.๙ ที่อยู่ในจังหวัดพิจิตร และจังหวัดสิงห์บุรี ให้นักศึกษาขอ หนังสือรับรองนักศึกษาจากคณะ เพิ่มเติม

 

นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ของคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ในวัน เวลาราชการ

และสามารถทำการขอผ่อนผันฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง เดือน ธันวาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *