เปิดสภา (นักศึกษา) ราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณใหม่ ผู้นำนักศึกษาคึกคัก ประกาศจุดยืนพัฒนาไปข้างหน้าสู่ทศวรรษที่ 2

 

12170338_887294104690226_276616466_n

“เปิดสภา(นักศึกษา) ราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณใหม่.. ผู้นำนักศึกษาคึกคัก ประกาศจุดยืนพัฒนาไปข้างหน้าสู่ทศวรรษที่ 2”

การประชุมสภานักศึกษา สมัยสามัญครั้งที่ 1/2558 ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร (ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ทีมงานกองพัฒนานักศึกษา สภาและองค์การนักศึกษา และทีมงานชมรมระดับมหาวิทยาลัย รวมกว่า 70 คน เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 โดยในปีนี้ ผู้นำนักศึกษาได้เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กว่า 40 โครงการ สูงขึ้นจากเดิมในปีที่ผ่านมาที่มีเพียงสิบกว่าโครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

อนึ่ง การประชุมดังกล่าว เป็นการร่วมวางแผนโครงการและงบประมาณที่สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และชมรมระดับมหาวิทยาลัย จะได้ดำเนินการในปีการศึกษา 2558 โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้นักศึกษากลุ่มนี้ได้ฝึกประสบการณ์นอกชั้นเรียน ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การเขียนโครงการ การพิจารณางบประมาณ การนำเสนอโครงการอย่างมีเหตุมีผล การเจรจาต่อรอง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและประสานสัมพันธ์กับเพื่อนต่างคณะภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์สามัคคีในภาพรวมอีกประการหนึ่งด้วย

ที่มา: ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา (นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา)

12170177_887296194690017_2082598058_n12064003_887296198023350_60602447_n12167880_887296191356684_179294798_n 12170725_887296208023349_1626660948_n12165670_887296204690016_864704193_n12167050_887296234690013_689667337_n12166874_887296231356680_1579318387_n 12170229_887296258023344_117058445_n12167667_887296244690012_1627984505_n12167832_887296211356682_174744948_n12167993_887296218023348_2113638045_n12166668_887296214690015_1101849421_n12167286_887296221356681_446775737_n12166798_887296248023345_1690873164_n12166591_887296271356676_302448573_n12167882_887296268023343_722789440_n12170426_887296264690010_102005336_n
12168156_887296261356677_64030095_n

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *