อาจารย์คหกรรมให้สัมภาษณ์ความรู้ด้านอาหาร รายการสุข สุด สุด ประเทศไทย ช่อง 5

คหกรรม-ช่อง 5(3) คหกรรม-ช่อง 5(2) คหกรรม-ช่อง 5

 

 

 

บริษัท สฤษดิ์อักษรา จำกัด ผู้ผลิตรายการสารคดีเกี่ยวกับธัญพืชบรรจุกระป๋องให้กับรายการ สุข สุด สุด ประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  เข้าสัมภาษณ์อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกี่ยวกับความรู้ด้านโภชนาการอาหารและคุณภาพอาหาร  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์  สหัสโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ให้สัมภาษณ์   และความรู้เกี่ยวกับตลาดอาหารเพื่อสุขภาพและข้อสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านอาหาร  โดยมีว่าที่ร้อยตรีเขม  อภิภัทรวโรดม  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ให้สัมภาษณ์  เมื่อ 26 ตุลาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีกำหนดออกอากาศประมาณเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *