นักศึกษาสื่อสารฯ ลงพื้นที่อำเภอเสาไห้ ผลิตสารคดี “ศิลป์ผืนผ้าล้านนาไท-ยวน”

IMG_1240

อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ดำเนินการบูรณาการ  พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและการเรียนการสอน  โดยการจัดค่ายสร้างสรรค์ปั้นสื่อวัฒนธรรม ครั้งที่ 1  นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง  ชั้นปีที่ 3 ซึ่งกำลังศึกษาในรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นต้น ลงพื้นที่ชุมชมไท-ยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 เพื่อผลิตสารคดี ชุด ศิลป์ผืนผ้าลานนาไท-ยวน

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เชื่อว่า การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม จะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างชุมชนและนักศึกษา โดยการทำงานในครั้งนี้ชุมชนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสารคดี สามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างสื่อของชุมชนได้ ขณะที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากการลงพื้นที่จริง รู้จักวิธีแก้ไขปัญหา นับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา และหลังจากนักศึกษาผลิตสารคดีเรียบร้อยแล้วจะมีการประกวดคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด ซึ่งผ่านการตัดสินจากพัฒนาการจังหวัดสระบุรี ปราชญ์ชาวบ้านและผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อนำไปแสดง ณ หอวัฒนธรรม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

สำหรับการตัดสินผลงานจะเกิดขึ้นภายใต้กิจกรรม “สื่อสารฯม่วนใจ๋ ชมวิถีไท-ยวน” ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ณ ตลาดท่าน้ำบ้านต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ซึ่งจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจำหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบกาดล้านนา
IMG_0932IMG_0930IMG_0850IMG_0799IMG_0792IMG_0940 IMG_0949 IMG_1114 IMG_1227
IMG_1254

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *