สภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมทบทวนงานนโยบายและเตรียมความพร้อมนำ 9 ราชมงคล…หวังก้าวเป็นผู้นำ…สู่ทศวรรษที่สอง

ประชุม2

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมกับสภามหาวิทยาลัย 9 มทร. ในการประชุม “2015 RMUTP University Councils Retreat” ระหว่าง 11-13 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม Sea Pine สวนสนประดิพัทธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

อนึ่ง การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการทบทวนและเตรียมความพร้อมสำคัญใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่

1.การทบทวนความก้าวหน้าเรื่อง “บทเรียน 8 ปี และการมองไปข้างหน้าของ 9 มทร.”
2.ความก้าวหน้าเรื่อง “มทร.กับระบบโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน”
3.ความก้าวหน้าเรื่อง “มทร.กับภาคการผลิต ภาคสังคม ชุมชน และ University Social Responsibility ”

ในส่วนของ ม.ราชมงคลพระนคร เป็นผู้นำหลักด้านนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เป็นนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ที่กำหนดให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนา 4 ด้านหลัก ได้แก่

1.การพัฒนากำลังคน (Digital Workforces)
2.การพัฒนาเนื้อหา (Digital Contents)
3.การส่งเสริมการเรียนรู้ (Digital Learning)
4.การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Entrepreneur)

“มั่นใจว่า 9 มทร. มีความพร้อมในการก้าวเป็นผู้นำด้าน Digital University หากเราได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจัง ทั้งด้านนโยบายและงบประมาณ จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดิฉันมั่นใจว่า ราชมงคลจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน Digital Economy ให้กับประเทศเพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างแน่นอน” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจ

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า / กรรมการสภามหาวิทยาลัย ม.ราชมงคลพระนคร : รายงาน

ประชุม5ประชุม4ประชุม1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *