ราชมงคลพระนคร สำรวจพื้นที่เตรียมพร้อมจัดงานแถลงข่าว คล้ายวันสถาปนา 11 ปี

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ราชมงคลพระนคร นำโดย คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมจัดงานแถลงข่าว “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดีทำดี…เพื่อสังคม”และเตรียมพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการ ติดตามผลเรียนรู้คู่บูรณาการสองฝั่งโขง โดยมีพระครูภาวนาเจติยาภิบาล (ทวี มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวนให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย

135 138 139 142

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *