ราชมงคลพระนคร…สร้างมาตรการรักษาความปลอดภัย มุ่งเน้นสร้างความรักและสามัคคี

12190705_890438024375834_1133979143_o12194150_890438041042499_1324982909_o 12185953_890438054375831_351598669_o

 

 

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยกองพัฒนานักศึกษาและกองกลางจับมือเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยให้บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ในเรื่องดังกล่าว ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าแจ้งรายละเอียดว่าเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในช่วงเช้า ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ และประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำคณะ โดยได้รับเกียรติจาก

1.พันเอกพอพัฒน์ จงวัฒนาไพศาล ผู้อำนวยการกองกิจการมวลชน สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก

2.พันตำรวจเอกมนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสามเสน

3.พันตำรวจเอกธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น

เป็นที่ปรึกษาและประสานงานความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยที่ประชุมทั้งสองคณะมีความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ดังนี้

1.บุคลากรและนักศึกษาทุกคนต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือบัตรประจำตัวนักศึกษาเพื่อแสดงตนเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

2.บุคลากรและนักศึกษาทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่หรือทำกิจกรรมต่างๆอยู่ภายในมหาวิทยาลัยได้ไม่เกิน 20.00 น.ของทุกวัน ทั้งนี้กรณีมีเหตุจำเป็นให้กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตได้ที่ฝ่ายดูแลสถานที่

3.ห้ามนำสุรา สารเสพติดและพกพาอาวุธทุกชนิดเข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย

4.มหาวิทยาลัยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตั้งกองรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์เทเวศร์ และศูนย์พระนครเหนือ โดยเน้นความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ

5.กรณีบุคคลภายนอกต้องการเข้ามาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย ให้แลกบัตรเพื่อแสดงตน ก่อนเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยทุกครั้ง

6.กรณีที่นักศึกษากระทำความผิดตามวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552

อนึ่ง มาตรการดังกล่าว กำหนดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์สำคัญในการป้องกันและป้องปรามสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์โดยมี 2 คณะ พร้อมด้วยกองกลางและกองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยประสานงานทั้งนี้ หากสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติมหาวิทยาลัยจะได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรการให้มีความเหมาะสมต่อไป สำหรับกรณีเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย บุคลากรและนักศึกษาที่ประสบเหตุ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทางแอพพลิเคชั่น police i lert u ซึ่งจะได้รับความสะดวกในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดมาดูแลสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถทราบพิกัดของเจ้าทุกข์ได้จากแอพพลิเกชั่นดังกล่าว

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษาและงานส่งเสริมศักยภาพฯ นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *