ราชมงคลพระนคร น้อมใจสักการะถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช

DSC_6417

ราชมงคลพระนคร น้อมใจสักการะถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช

          รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา โดยคณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์เป็นผู้จัดทำพวงมาลา พร้อมถวายสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558

DSC_8717 DSC_6414 DSC_6359 DSC_8781 DSC_6412 DSC_8762 DSC_6327 DSC_8756 DSC_8763 DSC_6356 DSC_8715 DSC_8724 DSC_8733 DSC_6408 DSC_6400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *