ราชมงคลพระนครเพิ่มที่นั่งพิเศษ หวังส่งเสริมเยาวชนเรียนดีสร้างโอกาสการศึกษา

S__4636710

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหารร่วมงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน “Eco lndustrial lnnovation and Solution 2015” ครั้งที่4 ประจำปี 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

           รศ.สุภัทรา กล่าวว่า การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนเป็นการจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งภายในงานมีการแสดงผลงานโดยออกบูธของบริษัทเอกชน ทั้งภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม พลังงาน กากอุตสาหกรรม และการจัดการเชิงเศรษฐกิจ อีกทั้งหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ด้านการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนของนักพัฒนาเทคโนโลยี เฉพาะทางอาทิ นักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร ฯลฯ เพื่อนำไปพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยาวต่อไป

           “นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย จังหวัดกาญจนบุรี เข้าศึกษาต่อคณะใดก็ได้ที่พึ่งประสงค์ตามความสามารถ เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาไปต่อยอดอาชีพในอนาคต” รศ.สุภัทรา กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *