รศ.สุภัทรา ร่วมประชุมวิชาการพร้อมนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรมฯ

S__4636703
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2558 “Eco lnnovation and Solution 2015” และนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่4  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาS__4636704

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *