ราชมงคลพระนคร เผยแพร่ “ลิเก” มรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย

ลิเก1

อ.วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับเกียรติจากภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสาธิตและบรรยายพิเศษ เรื่อง การแสดงทางวัฒนธรรมของไทย หัวข้อ การแสดงลิเก  โดยผู้เรียนเป็นนักศึกษาต่างชาติ  จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 30 คน นับเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทย เผยแพร่สู่ระดับสากล และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอีกทางหนึ่ง ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลิเก2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *