ประกาศเลื่อนสอบและรายชื่อผู้สอบ หลักสูตร CompTIA Fundamentals สำหรับบุคลากร (สายสนับสนุน) รุ่นที่ 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กำหนดจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร CompTIA  IT Fundamentals  จำนวน 3 รุ่น  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • รุ่นที่ 1  เรียนระหว่างวันที่  5-10 ตุลาคม 2558  จำนวน  35  คน
  • รายชื่อผู้เข้าอบรม … (รายชื่อ 35  เรียนจริง 34 คน )
  • รายชื่อผู้สอบรอบที่  1  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา  10.00 น. ณ ศูนย์เทเวศร์
   1. นายสุธี สนธิ
   2. นายฉัตรชัย ศรีสม
   3. นายอนุสรณ์ เฉื่อยฉ่ำ
   4. น.ส.วันใหม่ สุกใส
   5. นางจริยา ชายหงษ์
   6. นายวัชรพงศ์ ยิ้มนิยม
   7. นายแสงเมือง มีสา
   8. นายกุมพล เอี่ยมในวงษ์
   9. น.ส.เทียมแข เอี่ยมในวงษ์
   10. นายโชคอนันต์ วงศ์พานิช
   11. น.ส.ธัญศิริ ตาเย็น
   12. น.ส.นวพร วิโรจน์ศิรศักดิ์
   13. น.ส.อรพรรณ จันทรเกษมจิต
   14. นายพิเชษฐ์ พรมแสงประดิษฐ
   15. ผศ.พิชญ ดาราพงษ์
   16. นายราชันย์ ถนอมรัก

   รายชื่อผู้สอบรอบที่ 2  วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา  10.00 น. ศูนย์เทเวศร์

   1. น.ส.สุพรรณนา อิ่นอ้อย
   2. น.ส.สมพิศ ไปเจอะ
   3. น.ส.ลดาวัลย์ คำไพรินทร์
   4. นางรติกร บุญเพ็ง
   5. นางพัทลาณี วรดิษฐ์
   6. นางสุกัญญา พินิจเวชการ
   7. นางศุภานัน ปิ่นเจริญ
   8. น.ส.เยาวภา เทวะผลิน
   9. น.ส.ทองศรี อัครเสรีนนท์
   10. น.ส.นุชาวดี แซ่ตั้น
   11. นางภวดี ธรรมสุภโชค
   12. นายเกียรติยศ สามารถ
   13. นายจงกล โกสกุล
   14. น.ส.กลอยใจ วรรณชัย
   15. นายกัลย์ปภัทร กุนศิลา
   16. น.ส.จีราวรรณ เจริญสุข
   17. น.ส.ภัทรานิษฐ์ ธัมพีระวัฒน์
   18. น.ส.ปนัดดา ศิริโคตร
  • มหาวิทยาลัยจ่ายค่าสอบให้หมดทุกคนแล้ว (คนละ 2,500.- บาท)  ขอความกรุณาทุกคนมาสอบโดยพร้อมเพรียงกันตามวันที่กำหนด
  • เวลาสอบ 1.30 ชม. ข้อสอบ  75  ข้อ
 • รุ่นที่ 2 เรียนระหว่างวันที่  26 – 31 ตุลาคม 2558  จำนวน  70  คน
 • รุ่นที่ 3 เรียนระหว่างวันที่  2 – 7 พฤศจิกายน 2558  จำนวน  35  คน

หากหน่วยงานต้องการแจ้งรายชื่อเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามได้ที่  เบอร์โทรศัพท์  6762  โทรสาร  02-280-7919

คุณสมบัติผู้เข้าการฝึกอบรม

 • บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • บุคลากรสายสนับสนุน
 • ประเภทบุคลากร ข้าราชการ , พนักงานมหาวิทยาลัย , พนักงานราชการ , ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว

ลักษณะการเรียน

 • เรียนปฏิบัติ 5 วัน/สอบ 1 วัน ( มีการติวทบทวน ก่อนสอบจริง  และหากสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากต่างประเทศ)

  รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม CompTIA IT Fundamentals

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *