นักศึกษาสื่อสารฯ มทร.พระนคร เข้ารอบการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย”

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บูรณาการการเรียนรู้อย่างครบวงจร โดยเริ่มต้นจากโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ตามด้วยการให้นักศึกษาลงพื้นที่บูรณาการในรายวิชาที่เรียน และนำข้อมูลที่ได้จากชุมชนมาทำแผนธุรกิจเพื่อประกวดในโครงการ “ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย”
อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปิดเผยว่า จากการที่คณะฯ ได้มีแนวคิดการบูรณาการการเรียนรู้อย่างครบวงจร โดยมีจุดเริ่มต้นจากการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับจังหวัดสระบุรีตั้งแต่ พ.ศ.2554 และในปี 2558 คณะฯ ได้ลงไปพัฒนาการสื่อสารการตลาดสินค้าโอทอป ณ ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าตำบลต้นตาล ชุมชนไท–ยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ซึ่งการบูรณาการเริ่มจากการให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยคณะฯ ได้จัดค่ายสร้างสรรค์ปั้นสื่อวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 เพื่อผลิตรายการสารคดี “ศิลป์ผืนผ้าลานนาไท – ยวน” ทำให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ในการทำงานจริง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นอีกด้วย
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนยังกล่าวอีกว่านอกจากการจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ด้วยการลงพื้นที่จริงแล้ว คณะฯ ยังให้นักศึกษาได้ส่งประกวดแนวความคิดธุรกิจวิถีไทย จัดโดยธนาคารออมสิน ซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกคิดในการนำเสนอแนวคิดธุรกิจที่มีความโดดเด่น สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจของประเทศ ผลจากการประกวดดังกล่าวเป็นที่น่ายินดีที่ทีมนายพราน ประกอบด้วย นายเอกลักษณ์ ทองกาล นางสาวชนสรณ์ ศรีสุโน และนายจักรณรงค์ บุญกรด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่ได้นำเสนอแนวความคิดหัวข้อ “ร่มผ้าทอต้นตาล” ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบหนึ่งในร้อยทีมจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดทั่วประเทศ โดยนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเข้าร่วม Workshop เสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ จากธนาคารออมสิน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17–18 ตุลาคม 2558 ณ เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ จากความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากการบูรณาการในการเรียนรู้อย่างครบวงจร โดยมีการวางแผนการทำงานร่วมกันผลิตและเผยแพร่สื่อ โดยงานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เลขที่ 399 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2282-9009-15 ต่อ 6870-6871 โทรสาร 0-2628-5204 Website : www.mct.rmutp.ac.th E-Mail : mct@rmutp.ac.th เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพที่เข้าใจประชาชนในทุกระดับชั้น และเป็นที่พึ่งพาของสังคมได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *