นักศึกษาทุนจากภูฏาน รับมอบธงมหาวิทยาลัย

ทุน1นักศึกษาทุนจากภูฏาน รับมอบธงมหาวิทยาลัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบธงตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์กำพร สุวรรณฉิม หัวหน้าสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ พร้อมตัวแทนนักศึกษาภูฏาน เป็นตัวแทนรับมอบธงดังกล่าว

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก จากนั้นมหาวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ชาวภูฏาน ปีละ 10 ทุน จวบจนปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งสิ้น จำนวน 30 คน

อนึ่ง ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2558 สถานทูตภูฏานประจำประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาภูฏานในประเทศไทย 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเอแบค มหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *